ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง และนายช่างโยธา
New

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง และนายช่างโยธา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง และนายช่างโยธา
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
สังกัดกรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2565

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
ตำแหน่งนายช่างโยธา
(เปิดรับสมัครวันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565)